Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2012

1271 fa3f 500
Reposted fromtola tola
7137 1f7d
właśnie teraz 
Reposted fromusual usual viapills pills
6672 48f6
Reposted frommiauuu miauuu viarollinsonowa rollinsonowa
2381 667e
Reposted fromblackspoon blackspoon viavindurinn vindurinn
3014 b3be
Reposted fromaverage average viachwileulotne chwileulotne

January 21 2012

Everything you said you wouldn't be.
Pamiętasz jak to było kiedy się całowaliśmy ? Naręcza i naręcza światła rzucane prosto na nas.
http://seductively.soup.io/
Reposted fromcytaty cytaty
Reposted fromnameherhope nameherhope viaszaaatan szaaatan

olympialetan:

F. Scott Fitzgerald’s satchel.

9530 a9e8 500
No i już wie.
Reposted fromkatethewitch katethewitch viarudzinska rudzinska
9213 4cce
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viamali-nowa mali-nowa

January 20 2012

8511 4edc 500
Reposted fromwsukience wsukience vialugola lugola
3369 7954
Reposted fromwsukience wsukience vialugola lugola
Książki warto pisać tylko wtedy, jeśli przekroczy się ostatnią granicę wstydu; pisanie jest rzeczą bardziej intymną od łóżka; przynajmniej dla mnie.
— Hłasko
Reposted frompoppyseed poppyseed vialugola lugola
2363 7072
Reposted fromcherryblossom15 cherryblossom15 vialugola lugola
7114 a1b4
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl